RSS Feed for Derin LügatCategory: Derin Lügat

Hoşgörü / Tolerance / толерантность / تسامح »

Ne değildir? Farkları kabul edip birlikte huzur içinde yaşama arzusu değildir. Nedir? Peşinen ötekilerin farklarının bir kusur/hata olduğunu kabul edip tolerans gösterme vaadi. Tahammül, müsamaha, kabul edilebilir hata payını kabul etme. Neden? Hoşgörü/ tolerans insanî değil endüstriyel bir mefhum. Üretilen malların küçük kusurlarının kabul edilebileceği eşik değerinden geliyor. Meselâ menteşe yapımında kullanmak üzere 10 cm […]

Az gelişmiş ülke / Underdeveloped Country / بلد متخلف »

Ne değildir? Gelişmesi az olan, fakir ülke değildir. Nedir? Zenginlikleri yağmalanmış ülke demektir.(*) Gelişmiş olmak iyi midir? Batı’nın “gelişmişlik” kıstasları, para ve parayla iyileştirilebilen göstergelerdir: GSMH, kişi başına GSMH, ortalama ömür, bebek ölümleri, üniversite mezunu oranı, seyahat, TV, vb. Oysa kişi başına düşen para, TV, otomobil, opera, müze ve doktor çok olduğu için “gelişmiş” kabul […]

Uluslararası adalet / International justice / العدالة الدولية »

Ne değildir? Ülkeler arasındaki adalet değildir. Nedir? Halka zulmü unutturan bir anestezi; ülkelerin menfaat kavgalarını halktan gizleyen kamuflaj. (Evet, baklavayı bitirdim ama kendi zevkim için değil, sen kilo alma diye yaptım bunu) Neden? Çünkü devletlerin dostu, düşmanı yoktur; menfaatleri vardır. Çünkü devletler arasında adalet olmaz; müzakere olur, pazarlık olur. Nasıl yürür? Savaş ve veya ekonomik […]

Derin Lügat güncellendi. Sürüm 6.0 yayında. »

Yeni sürümlere dair not: Eski sürümleri indirip okumuş olanların işini kolaylaştırmak için kelimelerin sırasını değiştirmiyoruz. Yani her yeni sürümde okumaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 6cı sürüme eklenen yeni terimler: Demokrasi, Muhafazakârlık, Kuvvetler ayrılığı, İnovasyon, İlerleme, Erken – Geç. İnsanlık neredeyse 4 asırdır “ilerleme” adını verdiği müthiş bir gerileme içinde. Tarihteki en kanlı savaşlar, sömürüler, soykırımlar, […]

Demokrasi / Democracy / Демократия /デモクラシー/ ديمقراطية »

Ne değildir? Halkın kendi kendini yönettiği bir rejim değil. Hukuk devleti değil. (Demokratik yolla soykırım yapılabilir) Bir değer değil. Özgürlük rejimi değil. (Demokratik yolla özgürlükler kısıtlanabilir) Nedir? Demokrasi, menfaat çatışmalarını azaltan bir ateşkes rejimidir. Demokrasinin zayıflıkları İnsanî değerlerin değil SADECE maddî değerlerin hâkim olduğu bir toplum kendi arsızlığı altında ezilmeye mahkûm. İnsan toplulukları 5 değerle […]

Kuvvetler ayrılığı / Separation of Powers / Séparation des pouvoirs / فصل السلطات »

Ne değildir? Devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları devlet modeli değil. Nedir? Halkın, ayrı güçlerin birbirini dengelediğini zannedip oligarşiyi rahat bırakması için uydurulmuş bir masal. Neden güçler ayrılmaz? Gücün doğası gereği vesayet eden biri olacak olmak zorunda. Çünkü inisiyatifi eline alan diğer alternatif güçleri tekeline alma eğiliminde. Güçleri anayasa ile […]

İlerleme / Terakki / Progrès / ترقی / تقدم »

Ne değildir? Cemiyetin maddî veya manevî olarak daha iyi bir duruma geçmesi değil. Bilkuvve güzellikleri ortaya çıkaran bir tekâmül süreci değil. (Bkz. Derin Lügat: Mükemmel / kusursuz / كميل / parfait / perfect / έντελέχεια) Nedir? Eşeğin önünde bütün gün asılı kalan fakat bir türlü yiyemediği havuçtur. İlerleme, “yarın” kelimesi gibi erişilmesi sürekli ertelenen fakat […]

Muhafazakârlık / Conservatisme / سياسة محافظة »

Ne değildir? Manevî değerleri ve gelenekleri koruyan, HıFZ eden, konserve eden siyaset değil. Devrimciliğin zıddı değil. Dindar/gelenekçi değil. Muhafazakâr kavanoz gibidir; neyi muhafaza ediyorsa onun rengini alır. Nedir? Batı’dan aceleyle ithal edilmiş ve sorgulanmadığı için her kullananın elinde patlayan mayınlı bir kelime. Anatole France bir kahramanını şöyle konuşturuyordu: “Bütün devrimlerin en büyük hatası erdem denen şeyi yeryüzünde […]

İnovasyon /イノベーション / инновация / التجديد »

Ne değildir? Bilimsel ve teknolojik ilerleme değil. Keşif veya icad değil. Nedir? Vahşi kapitalizmi bize şirin gösteren yeni bir maske. İnovasyon, bencil olmayı ve gelecek kuşakların haklarını çiğneyip şu anki bireysel zevkleri arttırmamızı emreder. Japonların inovasyonu Kanji ile yazılan icad (発明)  veya keşif (発見)  gibi Japonca bir kelime yerine yabancı kelimeleri yazmak için kullandıkları alfabe olan […]

Erken – Geç / Early – Late / Tôt – Tard / متأخر – مبكر »

Ne değildir? Birşeyin olması gereken vakte göre önce veya sonra gerçekleşmesi. Nedir? “Erken” ya da “geç” dediğimiz şeyler birer vehimdir. Gerçekte her şey vaktinde olur ve biz durduğumuz yerden bakarak erken ya da geç zannederiz. Gerçekleşen hiçbir olayın esas olması gerekirken ıskalanmış bir vakti yoktur. Nefsimize hoş gelen vakte kıyasla farklı bir vakitte olmuştur. “Erken […]