RSS Feed for Bugün cumaCategory: Bugün cuma

Bugün Cuma: Kamer Suresi »

Bugün cuma (Mesnevi ile İlahi Aşk) »

Bugün cuma (Mesnevi ile İlahi Aşk) »

Bugün cuma (Mesnevi ile İlahi Aşk – 09.12.2012) »

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(12) »

Ezelden mevcûdad ve mahlûkatı muhabbetiyle var edip insanları muhabbetine muhatab kılan iman nimetini minnetsiz, külfetsiz, mihnetsiz bahşeden, kullarının kalbini nur-i iman ile tezyin eden Cenâb-ı zü’l-Celâl-i ve’l-Cemâl ve’l Kemâl Hazreteri’ne muhabbetle sonsuz hamd ü sena olsun. Alemleri rahmetiyle ve muhabbetiyle istila eden ol Fahr-i Âlem ki beşerin efendisi, beşeriyet için beşîr, hem beşerin efendilerinin efendisi […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap (23) »

Kâinatı murâd-ı ilâhiyesiyle halkeden, halkı henüz kendisini taleb etmeye müdrik ve muktedir olmazken onlara esmâ’ını, sıfatını, ef’alini ve zâtını bilme kuvvesini bahşeden, herşeyin kendisini zikre mecbur ve mahkûm olduğu ve varoluşun ancak O’nun zikriyle dâim olduğu, zikrinin ve fikrinin insanlığı zulmetten nura ve sırat-ı müstakîme hidayet eylediği, esmâ’ı güzel, sıfatı ve ef’ali güzel, zü’l Celâl […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(5) »

 Cümle güzelliklerin sahibi, esmâ’ı güzel, sıfatı güzel, ef’âli güzel, tecellîsi güzel, kendisi güzel ve güzellikleri seven Celîl ve Cemîl Allah Teâlâ’ya en güzel hamd ü senâlar arzolunsun. Cemâl ve Celâl tecellîlerinin mazhar-ı tâmmı olan ekmel-i mahlûkat, mir’ât-ı Hakk Fahr-i âlem Efendimiz’e en güzel salât ü selâmlar arzolunsun. Ve dahî âline, ashabına bu güzelliklerden ikram ve […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(3) »

Hidayet yolunun sahibi, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ… Hidayet yolunun rehberi, sirâcı, münîri, Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm olsun. Hidayet yolunun sâliklerine dahî, bu hamd ü senânın ve salâvat-ı şerîfelerin feyzinden ikram buyrulsun.* Bugün Cuma. Haftanın sonu. Okuldasın ya da iş yerinde. Koşturma halindesin. Sınavlar, borçlar, alacaklar,… İstersen  dünya hayatına bir ara ver.

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(31) »

 Ma’bûdumuz, maşûkumuz, mahbûbumuz kendisiyle vücûd bulduğumuz, ibadet ve taatların, hamd ü senâların sadece kendisine hasrolunduğu, ta’zime, tesbîhe, tenzihe ve tehlile lâyık bizlerin teşbihinden ibadet ve taatından ve tavsifinden münezzeh olan maksûdumuz, matlûbumuz güzeller güzeli Allah’ımız, zü’l-Celâl ve tekaddes Hazretleri’ne hamd ü senâdan âciz olarak fakat yine de kendi lûtf u ihsanıyla ve bizlere in’amıyla, sonsuz […]

Bugün cuma, ne olur bir şey yap(34) »

Bizim mahdûd âlemimize nisbetle ezel âleminde ruhları huzurunda cem edüp, onları kendisine muhâtab kılıp Rabbimiz olduğunun tasdikini gene bizzat kendi lûtfu ihsanıyla mahlûkatından ilan eden ve bu ahidleşmeye tenezzülen ilâhî imzasını nakşeden Nakkaş-ı âlem, ervâhı yine kudret eliyle ve kendi nakşıyla sûret putesine akıtıp tekrar bu şuhûd âleminde vareyleyen, bu hilkâti kendi ihsan eylediği ahlâkıyla […]