RSS Feed for This Post

Büyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı’ya İhanet Etti

araplar-turklere-ihanet-etti-1.jpg büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet Etti

[mustafaakyol.org da yayınlandı.]

Hürriyet gazetesinin eski tarih yazarı Murat Bardakçıoğlu gibi bir çok yazar “Din birleştirici unsursa Osmanlı İmparatorluğu neden battı?” diyor zaman zaman . Bu görüştekiler Başbakan Erdoğan’ın “Türkiye’de din birleştiricidir” sözünü eleştirirken “Din meselesi bu kadar bağlayıcı ise, biz, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde devletin hâkim ve en kalabalık unsuru olan Müslümanlar’dan neden kazık yemiştik ve Anadolu’da cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan ayaklanmaların bahanesi neden hep ‘din’ olmuştu?” diye soruyorlar.

Aslında Bardakçı yeni bir şey söylemiyor: Türklere 80 yıldır anlatılan bir masalı tekrar ediyor. Bu masal, “Araplar ve diğer ‘Müslüman kardeşleriniz’ I. Dünya Savaşı’nda sizi sattı” diye başlar ve “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” diye de noktalanır. Türk’ün özellikle de Müslüman dostu yoktur…

Masal budur. Peki gerçek nedir?

Gerçek şudur: Osmanlı’nın çöküş döneminde Türk olmayan Müslüman unsurlar arasında gerçekten isyanlar başgöstermişse de, bu unsurların bir bütün olarak “ihanet ettikleri” kesinlikle söylenemez. Hatta Araplar sözkonusu olduğunda, Osmanlı’ya isyan edenlerin küçük bir azınlık olduğunu, buna karşılık Arap kabilelerinin çoğunun Osmanlılık ve Müslümanlık bağıyla İstanbul’a sadakat gösterdiklerini söyleyebiliriz.

Kürtler ise, daha da belirgin bir sadakatle önce Osmanlı İmparatorluğu’nu ardından da Milli Mücadele’yi desteklemişler ve Müslümanlık bağının getirdiği “kardeşlik”ten asla taviz vermemişlerdir. Ankara’nın kendisi bundan taviz verene kadar…

“Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek” isimli kitabımda, bu konuyu detaylı olarak inceliyorum. Burada, o kitabın ilgili bölümünden kısa bir pasaj aktarmakta yarar gördüm.

Evet, gerçek, Murat Bardakçı’nın gösterdiği gibi değil. Aşağıdaki gibi…

“Araplar” Osmanlı’yı Arkadan Vurdu mu?

Her Türk genci “Araplar’ın I. Dünya Savaşı’nda bize ihanet ettiğini” öğrenerek büyür. Oysa bu, ancak kısmen doğrudur. I. Dünya Savaşı’nda Mekke Şerifi Hüseyin’in İngilizler ile anlaşarak Osmanlı’ya isyan ettiği ve ordumuzu arkadan vurduğu doğrudur. Ama hep atlanan nokta Şerif Hüseyin’in “Araplar”ın tümünü temsil etmediği, aksine bir istisna olduğudur. Ortadoğu uzmanı tecrübeli gazeteci Cengiz Çandar, “Arapların ihaneti” söylemi ile tarihsel gerçek arasındaki önemli farka şöyle işaret ediyor:

araplar-turklere-ihanet-etti-2.jpg büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet Etti“Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Hicaz’da bazı Arap bedevi kabilelerini ayaklandırarak 1916’da İngilizlerle işbirliği yaptığı doğrudur. Ancak, Birinci Dünya Savaşı konusunda genel bir bilgisi ve fikri olan herkes, bunun ‘askeri açıdan’ tayin edici bir değer taşımadığını bilir. İngilizlerin daha sonra yerine getirmediği ‘bağımsızlık vaadi’ ile işbirliğine çektikleri Şerif Hüseyin’in ve oğullarının komuta ettiği bedevi kabileleri, Mekke-Maan hattında, yani ‘asıl cephenin gerisi’nde İngiliz kuvvetlerine yardımcı olmuştur.
‘Asıl cephe’, önce Şüveyş Kanalı ve Kanal Harbi’nde Türk-Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Filistin’de kurulmuştur. Filistin’de tek bir Arap ayaklanmamıştır. Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da Türk kuvvetlerini ‘arkadan vuran’ herhangi bir olay olmamıştır. Arapların ezici çoğunluğu, İstanbul’a yani Türkiye’ye sadık kalmıştır… Arabistan Yarımadası’nın Hicaz bölümünden Akabe’ye kadar olan ‘cephe gerisi’ dışında, Arapların Türkleri arkadan vurduğuna dair tarihte herhangi bir kayıt yoktur.”(1)
Aynı gerçek, American-Israeli Cooperative Enterprise (Amerikan-Israil İşbirliği Girişimi) adlı düşünce kuruluşunun başkanı, Ortadoğu analisti Mitchell G. Bard tarafından da, sözkonusu kuruluşun sitesinde şöyle vurgulanıyor:

“O dönemin romantik kurgusunun aksine, Arapların çoğu I. Dünya Savaşı’nda Türklere karşı müttefiklerin yanında savaşmadılar. İngiliz Başbakanı David Lloyd George’un belirttiği gibi, Arapların çoğu, Türk yöneticileri için savaştı. [Osmanlı İmparatorluğu’na isyan eden] Faysal’ın Arabistan’daki taraftarları, bir istisnaydı.”
Araplar’ın topluca ihanet etmesi bir yana, bazıları Osmanlı ordularını fiilen desteklemiştir de. Konu hakkındaki uzmanlardan biri olan Dr. Zekeriya Kurşun’un ifadesiyle, “I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusu ile beraber çeşitli cephelerde Türklerle omuz omuza çarpışan Arapların büyük yararlıklar gösterdikleri bir hakikattir.” (2)
Arap Milliyetçiliğinin Öncüsü Hıristiyan Araplardı

araplar-turklere-ihanet-etti-3.jpg büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet EttiÜstteki hakikati teslim etmekle birlikte, Arap milliyetçiliğinin Osmanlı’da Türk milliyetçiliğinden daha önce geliştiğini belirtmek gerekir. Arap milliyetçiliği, 1860’larda, Suriyeli Arap entellektüeller arasında doğmuştu. Osmanlı İmparatorluğu’na ve yönetimindeki “Türklere” karşı ciddi bir antipati besleyen bu entellektüellerin dikkat çekici bir yönü ise, çoğunun Hıristiyan oluşuydu. Butros El-Bustani, Faris Şadyak, Nakkaş, Corci Zeydan gibi Hıristiyan Arapların öncülüğünde başlayan bu harekete katılan Müslüman Araplar ise, çoğunlukla Batılı fikirleri benimsemiş seküler aydınlardı. Arap milliyetçiliğini geliştirirken “Arapların İslam öncesi tarihlerine” ilgi duymaları, bundan kaynaklanıyordu.

Buna karşılık muhafazakar Müslüman Arapların çoğu, Osmanlı’ya sadakat duyguları içindeydiler. Hatta sadece Sünni Araplar değil, Irak ve Suriye’deki Şii Araplar arasında bile Osmanlı’ya ve Hilafet’e bağlılık duygusu vardı. (3) Bu konuda büyük bir otorite olan Prof. Kemal Karpat, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Arap milliyetçiliğinin, Hıristiyan Araplarınki hariç, aslında en son noktaya kadar “ayrılıkçı” olmadığına dikkat çekerek şöyle demektedir:

“Görülüyor ki Arapların ‘milli’ hareketi esasında ayrılıkçı bir hareket değildi. Arapların birçoğu Osmanlı hükümdarlarını yabancı bir sömürgeci güç olarak değil, sadece Arap kökeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak görüyorlardı ve Osmanlı Devleti ve hanedanı Müslüman kaldıkça ve Arapların hayat tarzına saygılı oldukça, özlemlerini yerine getirmeye söz verdikçe ve onları Avrupa işgaline karşı korudukça, itaat etmekten geri kalmıyorlardı. Geçmişte şan ve şereflerini ilk hatırlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya çalışanlar Müslüman değil Hıristiyan Araplardı.(4)

Abdülhamid’in Bilgeliği

İngiliz tarihçi Peter Mansfield’e göre, Osmanlı’daki Arap milliyetçiliğinin sınırlı kalmasının iki nedeni vardı: “Birincisi, bu Avrupa kökenli milliyetçilik fikirlerinin bu yerlere (henüz) işlememiş olması; ikincisi de, Sultan II. Abdülhamid’in İmparatorluğun elinde kalanını bir arada tutmak için uyguladığı başarılı ve kurnazca yöntemlerdi.”(5)

Tarihçi Zekeriya Kurşun da “Abdülhamid’in saltanatı boyunca Arap milliyetçiliğinin… önceki hızını kaybettiğine” dikkat çeker ve “Abdülhamid, Arap milliyetçiliğinin harekete geçmesini geciktirmiştir” yorumunu yapar.(6)

Sultan Abdülhamid’in politikasının temeli, 19. yüzyılda hâlâ devam eden dini bağlılık ve geleneksel siyasi sadakat faktörünü canlandırarak Osmanlı devletini ve ülke bütünlüğünü kurtarmaktı. Kürtler arasında kurulan Hamidiye Alayları bu büyük siyasetin uygulamalarından biriydi. Sultan, alaylar yoluyla “Kürtlerin babası” olarak anıldığı gibi, Arapların da hamisi oldu. Abdülhamid, uyruğundaki Arapların kalbini kazanmak için Arap ülkelerindeki dinsel kuruluşlara, tarihi camilerin onarım ve süsleme işlerine önemli bir fon ayırmış… çevresindeki danışmanları arasında Arap düşünürlerine her zaman iyi davranmış, değer vermişti. Bedevi Şeyhlerinin çocuklarını eğitmek için özel okullar açmış, bu yolla onlara Osmanlılık bilinci aşılamıştı. Bu politikanın siyasi meyvelerini de almıştı. Örneğin Peter Mansfield’a göre:

“1904’te Osmanlı Padişahı Sina üzerinde hak iddia ettiğinde, Mısırlı milliyetçi lider Mustafa Kamil, İslamcılık ruhu içinde, onun yanında ve Mısır’ın çıkarlarını savunan Lord Cromer’in karşısında yer almıştır.” (7)
Kurtuluş Savaşı’nda da ne kitlesel bir “Arap ihaneti” ne de “Kürt ihaneti” yaşandı. Aksine Kürtler, Kurtuluş Savaşı’nı canla başla desteklediler. Mustafa Kemal Paşa, “Müslüman kardeşliği” temasına dayalı propagandasıyla onları kazandı.

Murat Bardakçı’nın sözünü ettiği Şeyh Said isyanı ise, ancak Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ve “Müslüman kardeşliği” temasının hızla yok olup, yerine “herkes Türk’tür” anlayışının belirmeye başlamasından sonra patlak verdi…

Kısacası yakın tarihimiz, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” anlayışını doğrulayacak şekilde gelişmedi.

1) Cengiz Çandar, “Sharon’cu Vicdansızlar-Filistin Yalanları”, Yeni Şafak, 5 Nisan 2002
2) Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, İrfan Yayınevi, İstanbul. 1992, s. 153
3) Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 379
4) Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, s. 594
5) Peter Mansfield, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, s. 30
6) Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, s. 30
7) Peter Mansfield, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, s. 29; Peter Mansfield, The British in Egypt, Londra, 1971, s. 164-165

 Derin İnsan 

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet Etti “Düşümde bir kelebektim. Artık bilmiyorum ne olduğumu. Kelebek  düşü görmüş olan bir insan mıyım yoksa insan olduğunu düşleyen bir kelebek mi?” (Zhuangzi, M.Ö. 4.yy)

“Ben” kimdir? İnsan nedir? Hakikat’in ne tarafındayız? Hiç bir şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde nasıl bilebiliriz bunu? Zekâ, mantık ve bilim… Bunlar Hakikat ile aramıza bir duvar örmüş olabilir mi? Freud, Camus, Heidegger, Kierkegaard, Pascal, Bergson, Kant, Nietzsche, Sartre ve Russel’ın yanında Mesnevî’den, Mişkat-ül Envar’dan,  Makasıt-ül Felasife’den, Füsus’tan ilham alındı. Hiç bir öğretiye sırt çevrilmedi. Aşık Veysel, Alfred Hitchcock, Maupassant, Hesse, Shyamalan, Arendth, Hume, Dastour, Cyrulnik, Sibony, Zarifian ve daha niceleri parmak izlerini bıraktılar kitabımıza. Buradan indirebilirsiniz.

   Kadınlar… Günümüzün Don Kişotları

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet EttiSuzan Başarslan’ın dediği gibi “kadına dair söylenmesi gereken ne  kadar söz varsa erkeğin söylediği” bir dünya bu. Sadece söz mü? Yaşama hakkı bile. Bugün Çin’de ve Hindistan’da yüzbinlerce kız bebek daha doğmadan ultrason ile ana karnında görülüp yok ediliyor. Erkeklerin güç mücadelesinde kadınlar eziliyor. Cumartesi anası oluyor, cezaevlerinin önünde sıra bekleyen, şehit tabutlarının üzerinde ağlayan oluyor.  Şampuan veya otomobil satarken bedenini kullandıran, arka planda, silik, soyunan, tüketen, “figüran”… Kadınlara özne olma hakkını vermeyen erkekler mi yoksa bu hakkı alamayan kadınlar mı? Kadınlıklarını kaybetmeden, erkekleşmeden var olabilecek mi birgün kadınlar? 96 sayfalık bu kitapta Kadın’a ait kavgaları ve Kadın’ın kimlik arayışını sorguluyoruz. Buradan indirebilirsiniz.

 Türkiye’nin Ulus-Devlet Sorunu

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet EttiDevlet gibi soğuk ve katı bir yapı bizimle olan ilişkisini hukuk yerine ırkımıza ya da inançlarımıza göre düzenleyebilir mi? GERÇEK hayatı son derecede dinamik ve renkli biz “insanların”. Birden fazla şehre, mahalleye, gruba, klübe, cemaate, etnik köke, şirkete, mesleğe, gelir grubuna ait olabiliriz ve bu aidiyet hayatımız boyunca değişebilir. Oysa devletimiz hâlâ başörtüsüyle uğraşıyor, kimi devlet memurları “ne mutlu Türk’üm” demeyenleri iç düşman ilân ediyor, Sünnî İslâm derslerini zorla herkese okutuyor… Bizim paramızla, bizim iyiliğimiz için(!) bize rağmen… Kürt sorunu, başörtüsü sorunu, Hıristiyan azınlıklar sorunu… Bizleri sadece “insan” olarak göremeyen devletimizin halkıyla bir sorunu var. Türkiye’nin “sorunlarının” kaynağı sakın ulus-devlet modeli olmasın? 80 sayfalık bu kitap Kurtuluş savaşı’ndan sonra Türkiye’ye giydirilmiş olan deli gömleğine işaret ediyor.  Ne mutlu “insanım” diyene! Kitabı buradan indirin.

Amerika Tedavi Edilebilir mi?

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet Etti Amerikalılar neden bu kadar gaddar? Dünyanın geri kalan kısmında yaşayan insanlara karşı niçin bu denli acımasız?
 Bayrak yakmanın ve Amerikan/İsrail mallarını protesto etmenin dışında bir şeyler yapmak gerektiğini düşünenler için yapılmış bu çalışmayı ilginize sunuyoruz. ABD desteği son bulmadan Ortadoğu’nun psikopatı İsrail’in saldırganlığı bitmeyecek ve Ortadoğu’ya huzur gelmeyecek gibi görünüyor. Vietnam’da ve Latin Amerika’da yaşanan katliamlar Ortadoğu’da devam ediyor.

 Müslüman’ın Zaman’la imtihanı

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet Etti

Sunuş: Müslümanlar dünyanın toplam nüfusunun %20’sini teşkil ediyorlar ama gerçek anlamda bir birlik yok. Askerî  tehditler karşısında birleşmek şöyle dursun birbiriyle savaş halinde olan Müslüman ülkeler var. Dünya ekonomisinin sadece %2-%3′lük bir kısmını üretebilen İslâm ülkeleri Avrupa Birliği gibi tek bir devlet olsalardı Gayrı Safi Millî Hasıla bakımından SADECE Almanya kadar bir ekonomik güç oluşturacaklardı. Bu bölünmüşlüğü ve en sonda, en altta kalmayı tevekkülle(!) kabul etmenin bedeli çok ağır: Bosna’da, Filistin’de, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da ve daha bir çok yerde zulüm kol geziyor. Müslümanlar ağır bir imtihan geçiyorlar. Yaşamlarını şekillendiren şeylerle ilişkilerini gözden geçirmekle başlıyor bu imtihan. Teknolojiyle, lüks tüketimle, savaşla, kapitalizmle, demokrasiyle , “ötekiler” ile ve İslâm ile olan ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtabilecekler mi? Müslüman’ın Zaman’la imtihanı adındaki 204 sayfalık bu kitap işte bütün bu konuları sorgulayan ve çözümler öneren makalelerden oluşuyor.

 Bir pozitivizm eleştirisi

büyüklere masallar i: araplar osmanlı'ya İhanet ettiBüyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı'ya İhanet EttiHayatta en kötü mürşit ilim ve fen olmasın sakın? Eğer Atatürk bir kaç yıl daha yaşasaydı o meşhur sözünü geri alır mıydı acaba?… Ateşi keşfetmeden önceki insanlık ile bugünkü “uygarlığımızı”  karşılaştırdığımızda hiç  yol almadığımız söylenebilir. Bundan 200 bin yıl önce komşusunun yiyeceğini çalmak için başına taşla vuran neandertal insani ile 2003 yılında Irak in petrolünü çalmak için bir milyon ıraklı sivili öldüren (veya buna seyirci kalan) homo economicus ayni uygarlık seviyesinde. Aralarındaki tek fark kullandıkları silahların teknolojik üstünlüğü.  Teknoloji ve bu teknolojinin uygulanmasını mümkün kılan bilimsel buluşlar sıradan insanlar kadar bilim adamlarının da gözlerini kamaştırdı. Bugün karşımıza kâh bilimci (scientist), kâh deneyci (ampirist) olarak  çıkan ahlâkî-felsefî bir duruş var. Bu duruş eğitim sistemimize ve resmî ideolojimize öyle derinden işlemiş ki sorgulanması dahi çok sayıda insanı öfkelendirebiliyor, rejimin savunma mekanizmalarını harekete geçirebiliyor.  Bilim ve teknolojinin insanlığa otomatik olarak barış getireceğinden şüphe etmek neredeyse bir suç. Buna cüret edenler gericilikle, bağnazlıkla suçlanabiliyor.  Pozitivizm ve “modern” yaşam üzerine yazılmış makalelerimizin bir derlemesini 75 sayfalık bir kitap halinde sunuyoruz. PDF formatındaki bu kitabı buradan indirebilirsiniz.

Trackback URL

 1. 32 Yorum

 2. Yazan:Talha CAN Tarih: Nov 24, 2007 | Reply

  Elinize sağlık Mustafa Bey,
  maalesef yakın tarihimizde maruz kaldığımız budama tarihi gerçeklere de el atmış durumda. Eskinin yerine daha iyi yeni anlayışını yerleştirmek için bilinçli bir şekilde yanılgıya düşürme olduğunu düşünüyorum. Araplar’dan ve Arapça’dan uzaklaştırmak için üzerimizde oynanan bir ayar(!)
  muhabbetle…

 3. Yazan:nefise Tarih: Jan 31, 2009 | Reply

  ben musluman kardesliginden bahsederken,ya araplarin ihaneti dedi arkadasim. Bende oyle biliyordum kulaktan dolma ona katildim kendimce yorum yaptim yalniz kaldigimda bilmediyim arastirmadigim icin vijdanim rahat birakmadi ve acip okudum burayi Rabbim rai olsun sizden. slm ve dua

 4. Yazan:Serkan Çekiç Tarih: Feb 1, 2009 | Reply

  Araplara duyulan antipati yanlızca birinci dünya savaşıyla sınırlı değil kaldıki 1. dünya savaşındaki arapların sadakatsizliği yanlızca kanal cephesiylede sınırlı değil.Konuya önce birinci dünya savaşından girmek isterim ingilizlere yapılan yardım istisnai bir durum olarak gösterilsede hayatiydi arapların o bölgede ingilizlerle işbirliği yapmaması ingiliz ilerleyişini yavaşlatmakla kalmaz durdururdu. Fakat böyle olmadı arapların fiilen cephede savaşan kitlesi istisnai olsa bile cephe gersinde gerek ikmalde gerek lojistikte ingilizlerle olan işbirliği atlanmamalı. Bunun dışında bazı otorite boşluklarında basra ve bağdatta çıkan isyanlarıda atlamamak gerek. Kanal cephesi haricinde çanakkale ve kafkas cephelerindeki generallerin arap tümenlerini alma konusundaki isteksizlikleri ve çanakkalede savaştan kaçan arap sayısının kabarıklığı birinci dünya savaşından kalma antipatiyi körükleyen diğer nedenlerden. Diğer yandan bu antipati birinci dünya savaşından çok daha öncelere uzanıyor emeviler döneminde cihat anlayışıyla türkler üzerine yapılan seferler ve bu seferlerin oluşturduğu nefretin nesilden nesile aktarılmasıyla başlayıp yakın zamanda suriyenin abdullah öcalanı teslim etmek konusundaki tutumuna değin uzanıyor. Yavuz dönemindede araplara karşı antipatinin sonuçlarını görmekte mümkün. Bunun yanında Napolyonun mısıra çıktığında kahirede neredeyse hiç bir direnişle karşılaşmaması ki bunu direk napolyon kendi söyler bu antipatiye neden olan diğer yan sebepler. Kaldıki aynı antipati araplar tarafındada mevcut arap tarih kitaplarında türklerin arapları sömürdüğüne dair yazıların yanında bir çok entellektüel arapta şu anki durumdan büyük ölçüde türklerinde sorumlu olduğunu düşünüyor. Geçmiştede arapların türkleri moğollarla birlikte yecüc ve mecüc olarak kabul ettikleri bilinen bi gerçek. Bu durum aynı zamanda İslamın birleştirici bir etken olamk için yeterli olmadığınıda kanıtlıyor. Ben bu tür şeylerin saçma olduğunu düşünsemde türk halkındaki antipatiyi haksız bulmakta pek doğru değil bana göre.

 5. Yazan:mahmut Tarih: Feb 20, 2009 | Reply

  arapların osmanlıya ihanet etmedi diyenleri aslında götürüp araplarla yaşatacaksınki ondan sonra buarapların nasıl hain bir millet oldugunu görsünlerde anlasınlr.Dedem anlatıyordu bağdat cephesinde araplar bizi arkadan vurdular yoksa ingilizler bizle baş edemezlerdi.Cephe bozulunca daha bağdatdan çıkmadan bizim osmanlı askerlerini araplar karnınızda altın var diye katletmeye başladılar.Bağdatdan 200 kişi çıkdık kimisi açlıkdan çoguda arapların çöllerde bizi durdurup karnını deşip altın aradılar en son suriye sınırında iki kişi kalmıştık aydından memet isminde bir arkadaşımdı bir arap atlı bizi durdurdu zaten 3 ay yayan gelmiştik yürüyecek halimiz yoktu arap geldi ente osmanlı ceyş / sen osmanlı askeri/ dedi sanki asker oldugumuz alnımızda yazılı ben arapça biliyordum beni bıraktı memet tutdu çok yalvardım arkadaşımı öldürmesin diye dedimki/ biz muslumanız ALLAHIN MUHAMMEDİN hatırına bırak bizi LE LE /YOK YOK OLMAZ sizin karnınızda altın varmış ne kadar yok dedisekde hançeri arkadaşım memetin karnına soktu göksüne kadar yardı ve bagırsaklarında altın aradı….Dedem bunu anlatırken çok ağlardı Arapların kendi bir sözleri vardır derlerki EL HAİN ME YİFLEH /HAİNLER İFLAH OLMAZ.Bütün araplar suriyesi ürdün mekke medine bölgesi yemeni filistini hepsi ihanet etmişlerdir bakın eski suriye kağıt parasının bir tanesinde Suriyedeki RİBA BOĞAZININ demir yolu üzerinde resmi kağıt paralara basılmıştır nedeni ise riba boğazında demir yolunun önü kesilmiş ve tren boğaza girince pusuya düşürülüp 4000 askerimiz şehit edilmiştir bilmiyorum hangi birini anlatalım.

 6. Yazan:ismail Tarih: Dec 12, 2009 | Reply

  ben bu hıyanet konusundaki görüşlere katılmıyorum. çünkü hainlik ettiklerini düşünmüyorum eden kesim sadece hıristiyan araplardı dolayısıyla da hainlik etmeleri de gayet doğaldı din duygusu dolayısıyla. biz ise bütün arap milletini bi kefeye koyduk ve hepsine birden hayin dedik hemde adam akıllı bi araştırma yapmadan ve yapılmadan. ama ben bu yönde halkı da suçlayamıyorum. bana göre bunun tek suçlusu bu yönde doyurucu bi araştırma yapıp halkı aydınlatmayan akademisyen ve araştırmacılardır. zira bu görev herkesten önce onlara düşmektedir. ama bir iki akademisyen dışında bunu yapana pek rastlayamamaktayız sanırım bu da bizim ayıbımızdır. tabi bu bizim onların araştırmalarıyla sınırlı kalacağız anlamına da gelmemeli ve bu konuyu biz de araştırmalıyız ve ondan sonra kessin bir kanıya varmalıyız. yani sadece bize analatılan kulaktan dolma bilgilerle yetinmemeliyiz. böyle bi hataya düştüğümüz zaman resmen yargısız infaz yapmış oluruz. herşeyden önce çanakkale de canını veren onca arabı da unutmamalıyız ve herzaman bilmeliyiz ki osmanlı devletinde türkü, kürdü ,lazı ,çerkezi ,arabı hep birlikte kardeşçe yaşamışlar ve türkiye cumhuriyeti de osmanlıdan bunu miras almıştır ve dolayısıyla bu tür iddialar ayırıcılıkan başka bi amaç taşımamaktadır ve kessinlikle de asılsızdır. eminim ki araştırıldığında da bu yöndeki gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. araştırmadan biz bu iddiaya inanmamalı ve sağduyulu olup bu hataya düşmemeliyiz. esenlikle kalın

 7. Yazan:SERDAR Tarih: Jun 6, 2010 | Reply

  Türkler tarihte Haçlı seferlerine göğüs germiş ve İslamiyetin koruyuculuğunu yapmıştır. Yüzyıllarca halifelik makamıyla ilim, medeniyet götürmek için uğraşmıştı.
  2. Abdulhamid Han devletin bütün borçlarının silinmesine karşılık bile satmadı.Tabi sonra kendileri arsa arsa sattılar da israil kuruldu.
  Kurtuluş savaşında sattıkları zaten aşikar. Madem satmadılar madem kardeştik niye yardıma gelmediler,aynı şey.
  Ben şu anda arapların çoğunluk olduğu bir ilçemizdeyim. Bunların arkadan iş çevirmek, riyakarlık, adam satmak genetik olarak kanlarında var. ASIL SİZ HİKAYE ANLATMAYIN

 8. Yazan:aziz yılmaz Tarih: Jun 6, 2010 | Reply

  Ben şu anda arapların çoğunluk olduğu bir ilçemizdeyim. Bunların arkadan iş çevirmek, riyakarlık, adam satmak genetik olarak kanlarında var. ASIL SİZ HİKAYE ANLATMAYIN(SERDAR)

  Asıl Türkiye’nin,islam dünyasının ve tüm insanlığın sizin zihniyetinize sahip olanlardan çekeceği var…Ve toplumca bunun bedelini de ödüyoruz.

  Fazla söze gerek yok!arkadan iş çevirmek,riyakarlık,adam satmak…bütün bunların genetik olduğunu düşünüp bir halkı “kanı bozuk” olarak itham edecek kadar ileri gitmiş biriyle acaba neyi tartışabiliriz.

  Ama merak ediyorum ırkçı bir kin ve nefretle dolu olduğunuz insanların arasında acaba ne işiniz var?Sakın aralarında ajan gibi yerleşip “iş çeviren”siz olmayasanız.Tabii bu da uydurduğunuz bir udurma bir hikaye değilse.

  Not:Gülen Cemaatiyle ilgili hiçbir hakaret ve kişilik haklarına saldırı içermeyen yorumlara toptan sansür konurken her yanından ırkçılık akan hakaretlerin(ki suçtur)yayınlanmaya değer bulunması da ilginç olsa gerek.

 9. Yazan:SERDAR Tarih: Jun 6, 2010 | Reply

  Aziz YILMAZ kardeşim sen benim yorumumun son bölümüne takılmışsın. İlk bölüme ne diyorsun. Katılıyor musun kardeş?

 10. Yazan:sq Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Arapların Osmanlı’ya “ihanet” etmediğini kanıtlamaya çalışmak anlamsız bir girişim. Kaldı ki ihanet etmiş de olabilir, Araplar da kendi kaderlerini çizmek istemiş olabilir. Osmanlı’nın Araplar üzerindeki hakimiyetinin “gül bahçesi” olduğunu kim söyledi ki?

  Mustafa Akyol, “sadakat duygusundan” bahsettiği çıkarımlarında, Osmanlı’ya başkentten bakan bir yaklaşımda.Hristiyan Arapları ayrıştırması ve suçlamasında ise sanki çarpıtma var gibi.

  Ayrıca Araplar madem bu kadar Osmanlı’yı seviyordu ve “Osmanlılık bilinci” aşılanmıştı, neden ellerine geçen ilk fırsatta Osmanlı’ya ait izleri-Ecyad Kalesi gibi-siliyorlar?
  Hiç kendimizi kandırmayalım, Anadolu dışına çıktığınız vakit, Arap bölgesinde Osmanlı yerel halk için, “Arap değil Türk” YÖNETİCİ SINIFIDIR. Mısır’da Türk kökenli yönetici sınıf Memlukların da çok sevildiğini söyleyemeyiz. Din kardeşliği falan hikaye.

  Bu kafa yapısı, “iyi Kürtler” ve “kötü Kürtler” ayrımı yapılmasına benziyor. İtaat eden, ihanet etmeyen Kürtler ve diğerleri. Hristiyan Kürt değil de, ateist Kürtler ihanetçi derlerdi heralde.

 11. Yazan:Ekrem Senai Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Ayrıca Araplar madem bu kadar Osmanlı’yı seviyordu ve “Osmanlılık bilinci” aşılanmıştı, neden ellerine geçen ilk fırsatta Osmanlı’ya ait izleri-Ecyad Kalesi gibi-siliyorlar?

  Türk düşmanlıklarından değil. Adamlar kendi tarihlerini de siliyorlar. Çünkü Vehhabilik anlayışı kafayı “şirk”le bozmuş durumda. Tarihe saygı göstermeyi şirk gören bir tuhaf inançları var. Kabirlerde mezar taşlarını bile yok ediyorlar. Harem-i Şerif’in avlusunu genişletmek için volkanik kayalardan oluşan tepeleri bile dümdüz ediyorlar. Tabi, bunlar Vehhabiliği devletin resmi mezhebi haline getiren ve İngiliz desteğiyle yönetimi eline alan Suud hanedanının tasarrufu. Yoksa Arap halkı Türkleri seviyor. Yolunuz düşerse gidin, ne kadar muhabbet ettiklerini göreceksiniz.
  Ayrıca Araplar deyince, sadece Arabistan’dan bahsetmiyoruz herhalde. Suriye de, Irak da, Ürdün de, Filistin de Arap.
  Yalnız şu var ki, Osmanlı’nın özellikle son döneminde yüksek vergilerle halkı bezdirmesi ve özellikle milliyetçi akımların güçlendiği zaman otonomiden kaçınma çabaları halkda da bezginlik oluşturmuş. Ama Araplar’ın Türkler’e karşı İngilizleri desteklemesi ve bizi “arkadan vurmaları” hikayesi, İslam dünyasıyla olan bağları zayıflatmak için uydurulmuş bir masaldır. Arap imajı çok profesyonel bir şekilde düşmanlık oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu da faşizmden başka bir şey değildir. Arapların düşmanlığını bilmem ama Türklerdeki “pis Araplar”, “hain Araplar” algısı oldukça iyi işlenmiş ve pekiştirilmiş bir algıdır ve Türklerle Arapların dost olmasını onlarca yıl ötelemekte başarılı olmuştur.

 12. Yazan:Ekrem Senai Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Serdar bey,

  Türkler tarihte Haçlı seferlerine göğüs germiş ve İslamiyetin koruyuculuğunu yapmıştır. Yüzyıllarca halifelik makamıyla ilim, medeniyet götürmek için uğraşmıştı.

  Haçlılarla savaşanların Türk olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bildiğiniz gibi Osmanlı’da asker sınıfı devşirmedir. Türk değildir. Osmanlı’nın medeniyet anlayışı da Türklük üzerine kurulmuş değildir.

  2. Abdulhamid Han devletin bütün borçlarının silinmesine karşılık bile satmadı.Tabi sonra kendileri arsa arsa sattılar da israil kuruldu.

  Bu doğru değil. Abdülhamid döneminde de Avrupa’dan göçler ve arsa satışları olmuştur ve buna göz yumulmuştur. İsrail devletinin kurulması da o kadar kötü bir şey değildir. İsrail, çevre bölgeleri İngiliz desteğiyle “işgal” etmeye ve Kudüs üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasa kimse Orta Doğu’da bir İsrail devletinin bulunmasına itiraz etmezdi.

  Kurtuluş savaşında sattıkları zaten aşikar. Madem satmadılar madem kardeştik niye yardıma gelmediler,aynı şey.

  Kurtuluş savaşı dediğiniz şey Sakarya muharebesinden ibarettir ve Yunanlılarla yapılan bir meydan savaşıdır ve bildiğiniz gibi halifenin bir destek çağrısı da olmamıştır. Hem, hepimizin gördüğü gibi kardeş olmak, yardım etmek için yeterli bir şey değil. İngiliz sömürgesindeki bir halkın teşkilatlanması öyle “madem kardeştiniz neredesiniz?” naifliğiyle kapatılabilecek bir açık değil.

  Ben şu anda arapların çoğunluk olduğu bir ilçemizdeyim. Bunların arkadan iş çevirmek, riyakarlık, adam satmak genetik olarak kanlarında var. ASIL SİZ HİKAYE ANLATMAYIN

  Ben de Türklerin çoğunluk olduğu bir ilçedeyim ve aynı özelliklerin Türklerde de olduğunu görüyorum. Acaba adamları biz bozmuş olabilir miyiz diye düşünmekteyim şimdi. Zira Türkiye rüşvetin, insan hakları ihlallerinin, ayrımcılığın dünya literatüründe üst sıralarda olduğu bir ülke malumunuz. Herhalde bu durum sizin mahalledeki 3 Arap vatandaşın marifeti olmasa gerek.

 13. Yazan:sq Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Sayın Ekrem Senai,

  Kendi tarihlerini de silip yerine 5 yıldızlı otel yapmayı biliyorlarsa çok yazık.

  Aslına bakarsanız sadece Arap çoğrafyasında değil, Balkanlar’a da “başkentten” bakıyormuşuz gibi geliyor. Ben Türklerin(Türk hükümetlerinin ve yöneticilerin demek daha doğru belki de) o kadar sevildiğinden emin değilim.
  Yolum düşmedi ama akademik makalelere bakınca pek öyle toz pembe görmüyor aydınlar, Osmanlı Oryantalizmi diyorlar daha ne desinler?
  Osmanlı’nın Arap halkına tepeden bakan, üst perdeden konuşan bir tonu olduğu ve bu haliyle “Araplara rağmen Araplar için” birşeyler yaptığını savunan pek çok insan da var. Ne kadar tanıdık değil mi? 🙂

  Arapların Türklere karşı İngilizleri desteklemesine sadece “masal” diyemezsiniz. Üzerine bir daha basmak gerekirse, zaten Osmanlı Arap halkı için YEREL bir unsur değildi, YÖNETİCİ ELİT idi.

  Bütün bir ırka ya da halka tümünü kapsayacak özellikler atfetmenin saçmalığını tartışmaya bile gerek yok aslında. Yahudiler şöyledir, Araplar böyledir, Türkler öyledir gibi. Aslında burada Osmanlı derken “yönetici elitten” bahsedilmesi gerektiğinin o yüzden üzerinde duruyorum. Yoksa halklar elbette anlaşır. Yunanlılarla Türklerin çok benzer olması, Yunanlıların Osmanlı olana tepki duymasına engel değil. Arada ince bir çizgi var.

 14. Yazan:sq Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Haçlılarla savaşanların Türk olduğunu söylemek pek mümkün değil.

  Memluklardan bahsediliyor sanırım. Memluklar ya da Kölemenler devşirme değil Türktü ve Haçlıları o coğrafyadan, Yakın Doğu’dan çıkardılar. Yani yanlış bir tespit değil.

  Osmanlı’da medeniyet anlayışı bir zaman sonra gerçekten de Türklük üzerine kurulmuştur. Arapları rahatsız eden önemli noktalardan biri de budur.

 15. Yazan:aziz yılmaz Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Arapların Osmanlı’ya “ihanet” etmediğini kanıtlamaya çalışmak anlamsız bir girişim.

  “İhanet”oldukça sorunlu bir tanım.Halkların kendi kaderini tayin hakkı diye bir şey vardır.Dolayısıyla beraber yaşadığı-daha doğrusu “şemsiyesi”altında bulunduğu egemen ulustan-ayrılarak başka bir yol çizen her topluluğu “ihanet”çilik şeklinde yorumlamak oldukça arızalı bir görüştür.Zira bu tarz bir yaklaşım,sözkonusu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini,varolan tarihsel süreci objektif değerlendirmekten mada diğer ulusları aşağılamayı hedefler.Şayet bu algı üzerinden değerlendirelecekse o zaman Araplar kadar Rumlar,Bulgarlar,Sırplar ve daha nice topluluklar da “ihanet”etmiş sayılacaklardı.Yani bir dönem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olup da bugün haritada bağımsız birer devlet olan tüm ülkeler bu kapsama dahil olurlardı.Ancak,sözkonusu diğer topluluklar “düşman”tanımı içerisine alınırken,her nedense Kürt,Arap gibi müslüman topluluklar genellikle “ihanetçi”olarak anılmaktalar.
  Görüldüğü gibi bu algı şekli,din veya ümmet “birliğinden”hasıl olmuştur…”Birlik”in dışına çıkanlar “ihanet etmiş”sayılmaktadır.Oysa “ayrılma”eğilimi gösterenlerin-Araplar,Kürtler-din/mezhep değiştirdiği de yok.Dolayısıyla atfedilen “kusur”dinden uzaklaştıklarından falan değil kendi etnik kimlikleriyle varolmak istemelerindendir.Zira “birlik”,”ümmet”vb.nin kriteri Osmanlıyla yola devam edip etmemkten geçmektedir.Ve maalesef etnik çatışmaların başladığı dönemden bu yana bu anlayış devam etmektedir.

  Kaldı ki ihanet etmiş de olabilir, Araplar da kendi kaderlerini çizmek istemiş olabilir. Osmanlı’nın Araplar üzerindeki hakimiyetinin “gül bahçesi” olduğunu kim söyledi ki?

  Evet,isyan etmelerinin nedenleri vardır kuşkusuz.Bu başlı başına tarih konusudur.Ulusları,kavimleri,toplulukları karşı karşıya getiren sayısız örneklerle doludur tarih.Dolayısıyla Osmanlı-Arap ya da Türk-Arap çatışması bu anlamda ilk ve son örnek değil.Ancak etnik,dinsel ya da sınıfsal çatışmalar ile “ihanet”farklı şeylerdir.
  ********

  Ancak,şayet özelinde müslüman topluluklarla,genelinde ise bölgesel bağlayıcılığı olan ülkelerle-Ortadoğu,Kafkaslar,Balkanlar-ilişkilerin düzelmesi esasına dayalı bir amaç güdülüyorsa;evet,bence “ihanet”,”düşman”,”hain”vb.ayrıştırıcı/ötekileştirici bir dilin nasıl ve nereden kaynaklandığını sorgulamakta yarar var.

  Bu noktada Mustafa Akyol’un kimi katılmadığım görüşlerine karşın,”birlikten düşmanlığa”evrilen süreçte çok yerinde saptamalar var.İhanet ve düşmanlık olarak yeniden şekillenen durumun Osmanlının son dönemlerine denk geldiğini ve fitili ateşleyen miladın ittihat ve terakkiyle,savaş yanlısı hırslı paşalarca ateşlendiğini de görmek durumundayız.Ve ardından gelen Cumhuriyet döneminin de bu düşmanlığı daha da pekiştirdiği unutulmamalıdır.

  Bu bakımdan hadiseyi Osmanlı-Cumhuriyet ikileminden kurtararak Cumhuriyetin başlangıcı ve sonrasını iyi tahlil etmek gerekir.Her ne tohum atılmışsa bu dönemin eseridir.Dolayısıyla bu gerçekleri görmeden olayı islamifobi üzerinden değerlendirmek son derece yanıltıcıdır.Şebnem hanım da(sq)bu yanılgıya fazlasıyla düşmektedir.Belki bilinçli değildir ama konu Osmanlı ve dinden açılınca bugün varolan zihniyete hiç değinmemesi bana biraz taraflı ve ideolojik bir duruş gibi geliyor.

 16. Yazan:sq Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Sayın Aziz YIlmaz,

  Mustafa Akyol’un, “Türklük” ile ilgili yazdığı diğer yazıdan bir alıntı yapıyorum:

  ………
  Bu noktaya gelmek kuşkusuz kolay olmadı. Seksen küsur yıldır Türk’ü başka bir şeye çevirmek, Bediüzzaman’ın hoş tabiriyle “Frenklik manasında Türklük” yaratmak isteyenler vardı.

  Bunlar, Türk’ü dininden, dilinden, tarihinden, kimliğinden koparmaya uğraştılar. Dahası, onu bin yıldır birlikte kardeşçe yaşadığı halklara düşman etmeye kalktılar. Kürtler’e karşı inkâr ve tahakküm, Araplar’a karşı nefret ve aşağılama körüklediler.

  Ancak silahla açıp darbelerle uzattıkları bu “kültür devrimi parantezi” sonuçta kapandı. Frenkleştirmek istedikleri Türk, Frenkler’in kazanımlarını (demokrasiyi, piyasa ekonomisini, bilimi, teknolojiyi, vs.) öğrenmiş, ama “kendisi” kalmış halde yeniden tarih sahnesine çıktı
  …………..

  “Osmanlı ve dinden açılınca” yazılan bu cümleler, “ideolojik ve taraflı” değil mi?

 17. Yazan:b.F.a Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Muhammed Esed Mekke’ye Giden Yol adlı eserinde, yani bu olaylar henüz çok taze iken (1923) Arap topraklarını baştan aşağı gezdiği günleri ve hatıralarını anlatığı kitabında Ürdün Emiri Abdullah hakkında şöyle der; ‘Birçok Arab kabilesi, onun, Türklere karşı İngilizlerin kışkırttığı başkaldırma hareketinde oynadığı rolden hoşnut değildi; bu yoldaki girişimlere müslümanın müslümana ihaneti gözüyle bakılıyordu çoğu çevrelerde; ama Emir, siyonizm karşısında Arab davasının bir numaralı savunucusu olarak yine de de bir prestij sağlamıştı kendine; ve izlediği politik çizgide görülen kaypaklık ve dönekliklerin ismini, tüm Arab dünyasında tiksinti uyandıran bir isim haline getireceği günler henüz ilerdeydi.’
  Görüldüğü üzere Arablar ne yazıda söylendiği gibi asla ihanete bulaşmamışlardır, ne de yorumlarda münferit vakalara dayandırılıp hain bir millet olarak damgalanmayı hakedecek kadar halis muhlis hainlerdir.
  Araplardaki Osmanlı düşmanlığını da, bu düşmanlığı meydana getiren sömürge ülkelerinin bu milletlerin bilinçaltına hiçbirşey sokmamış ve Osmanlının bu ülkeler üzerindeki yanlış tutumlarının sonucuymuş gibi algılanması da ayrıca taraflı ve cahilane bir tutumdur. Sonuç olarak Arablar Osmanlı’ya hem ihanet etmişler, hem etmemişlerdir. Yukarıda söylendiği gibi iktidar hırsıyla ihaneti benimseyen insanlar yüzünden koskoca bir milleti bir çırpıda hain ilan edemezsiniz. Bu körlüktür, cehalettir.

 18. Yazan:Ekrem Senai Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Yolum düşmedi ama akademik makalelere bakınca pek öyle toz pembe görmüyor aydınlar, Osmanlı Oryantalizmi diyorlar daha ne desinler?

  Haklısınız. Osmanlı’yı sevmemelerinde İttihatçıların rolü büyüktür. O zamanki Arap muhalefetin hedefi hep İttihatçılardır. Bana, CHP’nin Doğu’daki Jakoben tavrını hatırlatıyor. Yöneten-yönetilen halklar vurgusu ve özellikle ittihatçı paşaların “dinsiz” görüntüsü olsa gerek tepkinin sebebi.
  Arapça’ya girmiş Türkçe bir kelime var: “Tuz”. Araplar bunu “umrumda değil!” anlamında kullanıyorlar, kaba bir söz. Osmanlı vergi toplayıcıları Arap kervanlarında her şeyden vergi alıyorlar, sadece “tuz” vergi kapsamı dışındaymış. Bu yüzden Arap tüccarlar bir denetime rast geldiklerinde “tuz, tuz” derlermiş. Bir kelime, dile yerleşiyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Siz, ne kadar din kardeşi de olsanız adaleti sağlayamıyorsanız düşmanlık kazanırsınız. Kürtlerle de din kardeşiyiz sonuçta. Ama aynı ittihatçı jakoben yönetim anlayışı onları da Türklere düşman etti. Bunun 600 yıllık Osmanlı’ya ait genel bir şey olarak tanıtılması yanlış. Son döneme ait bir arıza.

 19. Yazan:Ekrem Senai Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  Memluklardan bahsediliyor sanırım. Memluklar ya da Kölemenler devşirme değil Türktü ve Haçlıları o coğrafyadan, Yakın Doğu’dan çıkardılar. Yani yanlış bir tespit değil.

  Osmanlı’da medeniyet anlayışı bir zaman sonra gerçekten de Türklük üzerine kurulmuştur. Arapları rahatsız eden önemli noktalardan biri de budur.

  Haklısınız. Osmanlı’yı Türkleşmek batırmıştır.

 20. Yazan:Cengiz Cebi Tarih: Jun 7, 2010 | Reply

  “Araplar Osmanlı’ya ihanet etti”

  İhanet, ihanet, ihanet…

  Ne ‘münbit’ bir söz.

  Birisine açıkça sövmek ayıp kaçacaksa “hain” deyiver gitsin.

  ‘Meşru’ şekilde sövmüş olursun.

  Sövmenin ispatı olmaz.

  Söversin işte.

  İşin ilginci dindeki “kafir”in de “hain”e yakın bir anlamı var.

  Yani bir bakıma kafir de olmuş oluyor hainler.

  Ben tezimde ısrarcıyım:

  Kemalizm tartışmasız şekilde bir islam mezhebidir.

  Mensupları için sapkın değil, düpedüzgün bir mezheptir.

 21. Yazan:aziz yılmaz Tarih: Jun 8, 2010 | Reply

  Sayın SQ,

  Önce bir noktaya açıklık getireyim.Benim ideolojilerin varlığına bir itirazım yok,taraf olma duygusuna da diyeceğim yok.Dikkat çekmeye çalıştığım husus,ideolojilerin belirli bir noktadan sonra katı yargılara dönüşmeMemesi gerektiği.

  Bu açıdan idelojiler kaçınılmaz gibi görünüyor.İnsanların beklentilerine karşılık aradığı düşünsel bir araçtır sonuçta.”Taraf olma”duygusu da öyle;kişi veya birey kendisi için “doğru olanı” ararken/seçerken pekala “taraf”olabilir.

  Sanırım görüşlerinize atıfta bulunurken bunu kısmen hatalı dile getirdim.Sizin de bir ideolojiye sahip olmanız ya da taraf olmanız aslında anlşılır bir durumdur ve gayet doğaldır.

  Lakin,ideolojiler şayet birbiriyle çarpışacak denli bir karşıtlık üzerine bina ediliyorsa orada sorun başlayacak demektir.Ben ağırlıklı olarak bu noktaya dikkat çekmeye çalışmıştım.Zira siz şu an yönetilmekte olduğumuz Cumhuriyete eleştiri yapıldığında bunun karşısına otomatikman Osmanlıyı ya da dini koyarak tartışıyorsunuz.Keza Kemalizmden bahsedilince de karşısına Gülen Cemaatini,konu Atatürk şahsında odelleştirmeyse Fetullah Gülen devreye giriyor.

  İşta bu algı biçimi bana hatalı geliyor.Zira eleştiri konusu olan bir sistemi/ideolojiyi/rejimi doğrudan başka bir kötü örnek üzerinden eşleştirmek bana pek mantıklı ve tutarlı gelmiyor.Bana göre doğru olanı,konuların bir bütün içerisinde tartışılabilmesidir.Dolayısıyla metod buysa tartışmadan bir sonuç çıkar.Ama her koşulda senin ideolojin benim ideolojim diye çarpıştırılacaksa bu rekabetten çok da sağlıklı sonuçlar çıkmaz.

  Gelelim sizin ideolojik ve taraflı bulduğunuz Mustafa Akyol’un sözlerine.Bana soracak olursanız alıntıladığınız bölümlerde ziyadesiyle ideolojik tavır var ve evet bir taraf olgusu da yadsınamaz.Ancak kişinin ideolojisi veya tarafı olduğu dünya görüşünden çok “neler söylediği”ilgilendirir beni.Söylediklerini yanlışlayacak bir argümanım yoksa kişinin ideolojisini sorgulamam mesela.Ha,bunu liberalizm adına mı söylemiş,sosyalizm adına mı yoksa din adına mı?Önemli olan fikrin doğruluğu/yanlışlığıdır.

  Bundan hareketle izninizle bir alıntı da ben yapayım Mustafa Akyol’dan.Sizin de yaptığınız bir alıntı.

  Bunlar, Türk’ü dininden, dilinden, tarihinden, kimliğinden koparmaya uğraştılar. Dahası, onu bin yıldır birlikte kardeşçe yaşadığı halklara düşman etmeye kalktılar. Kürtler’e karşı inkâr ve tahakküm, Araplar’a karşı nefret ve aşağılama körüklediler.

  Akyol’un kimleri veya hangi rejimi kasdettiğini sanırım söylemeye gerek yok.

  Peki yere göğe sığdırılamayan Cumhuriyet rejiminin tüm yukarıda anlatılanlardan daha farklı geliştiğini söyleyebilir misiniz?Osmanlıyı,AKP’yi,müslümanlığı,Gülen’i vs yi bir anlığına olaya dahil etmeden”hayır şurası hatalıdır/yanlıştır”diyebilecek misiniz?E peki gerçekleri ifade etttiği halde hangi “tarafta” durduğuna mı odaklanlanmalıyız.

 22. Yazan:aziz yılmaz Tarih: Jun 8, 2010 | Reply

  Ayrıca,

  Memluklardan bahsediliyor sanırım. Memluklar ya da Kölemenler devşirme değil Türktü ve Haçlıları o coğrafyadan, Yakın Doğu’dan çıkardılar. Yani yanlış bir tespit değil.

  Memluklular ya da Selçuklu Türkler’i… Haçlıları o coğrafyadan çıkarmış olanların konumuzla ilgisi nedir?Gerçi farklı tarih kaynakları,Haçlıları püskürten güçlerin etnik kökenleri hakkında farklı yorumlara açık.Örneğin o dönemde yünetici elitlerin Safavi’lerden oluştuğunu doğrulayan pek çok kaynak var.Selçuklu hükümdarlarının İran menşei isimlerle-Keykubat,Keyhüsrev vb-anılmaları basit bir tesadüf ya da özenti olmasa gerek.Hatta Selahattin i Eyyübi’nin(“Eyyübi” birşeyler çağrıştırıyor olsa gerektir)Kürt olduğu rivayet edilir.Her neyse burada amaç Haçlılar’ı hangi cengaver milletin o topraklardan kovduğunu kanıtlamak değil amacım.

  Ancak “o coğrafya”dedikleri yerde Araplar’ın esamesi yoksa-ki böyle bir algıya işaret eden yorumlar mevcut-peki bu durumda Araplar’ın bu olaydan ötürü ne tür bir minnet borcu olabilir acaba?Öyle ya,yerleşik halk Türkler,İmparatorluk yine Türkler’in elinde,yöneticiler Türk,savaşanlar Türk…İyi güzel de Araplar nerede:)Adları sanları duyulmuyor ama üzerlerine maaşallah bir vefa borcudur yükleniyor.Ve bu da “yanlış olmayan bir tesbit”olarak kabul görüyor.Ortalıkta hiç görülmemeleri ve çorbada hiç tuzları olmamalarına karşın demekki “hayali Araplar” uğruna birileri kılıç sallamış oluyor.Bilemiyorum,tarihi böylesi sübjektif yargılar üzerine kurmak ne kadar doğru.

  İkinci husus,devşirme dediğimiz olay Osmanlı dönemine tekabül ediyor,Haçlı Olayları ise Selçuklu döneminde geçiyor.Bu detayın da atlanmaması gerektiğini düşünüyorum.Zira tarihsel olgulara ışık tutarken toplumsal evrimlerin,gelişim ve değişim süreçlerinin yerli yerine oturtarak tartışılması icap eder.Aksi takdirde tarih bilimi,”kahramanlar”ve “hainler”den oluşan birer masal kurgusuna dönüşmeye devam eder.

 23. Yazan:aziz yılmaz Tarih: Jun 8, 2010 | Reply

  idolleştirme olacaktı.

 24. Yazan:Mustafa Akbaş Tarih: Jun 8, 2010 | Reply

  Osmanlinin hakimiyeti altinda olan bütün milletler Osmanliya karsi savasmistir ve bu Osmanlinin sonu olmustur. Aziz Yilmaz Beyin Ifade ettigi gibi * Halkların kendi kaderini tayin hakkı diye bir şey vardır* Suudi Araplarin Osmanliya karsi savastigi gibi Libyali Araplar Italyanlara karsi , Cezayirli Araplar Fransizlara karsi, Fasli Araplar Ispanyollara karsi savasmislardir. Gecmis Tarihi olaylari oldugu gibi yani ceryan ettigi gibi görmek gerekir. Olaylari sonradan önyargi ile yorumlamak kimsenin faydasina olmaz.

 25. Yazan:Takpteyim Hocam Tarih: Jan 10, 2011 | Reply

  Elinize sağlık,şöyle bir şey var ki!O zamanki Araplar ihanet etmiş olsaydı bile benim için hiçbir şey değişmezdi.Çünkü Allah derki eğer siz İslam’ı yaşamasanız ben sizin yerinize İslam’ı yaşayan bir topluluk getiririm.(Muhammed 38)Yani insanlar sadece kendi yaptıklarından mesuller genellenemezler.Ayrıca biz de de felaket ırkçılar var,ama çok şükür şimdi ‘ümmet’ fikrini savunanlar çoğaldı.Ben de önce milliyetçiliği savunan daha sonra Aamallah’ın izniyle İslam kardeşliğinin ne olduğunu anlamış birisiyim.Ve inanıyorum ki,Allah bizim zamanımızdaki insanları İslam’ı yaşayan bir topluluk haline getirecek.Bu araplar içinde geçerli olabilirdi.Önce ırkçılığa düşüp daha sonra yeni nesil kendini düzeltiyor olabilir,en azından benim gördüğüm araplar öyle.nacizane fikrim…Allah der ki:HUCURÂT – 10: (Celal Yıldırım) Mü’minler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah’tan korkun ki merhamete lâyık görülesiniz …

 26. Yazan:ali yardım Tarih: Jan 10, 2011 | Reply

  şerif hüseyin devlet-i aliye’ye ihanet etmiştir. ingiliz propagandasına alet olmuştur. bu ihanetin meşruiyetini de, bu hareketi hilafete değil, “bozkurda tapacak kadar turancılıkla meşbu” olan ittihatçılara karşı yaptığını söyleyerek edinmiştir. bununla beraber sunusiler ve reşidiler bzimle beraber savaşmışlardır.
  ortadoğu coğrafyasında hegemonya kurabilmek isteyenlerin, yapması gereken en önemli hamle Türk ile Arabı düşman düşman hale getirmekti. ve bunu ikili bir propaganda ile başardılar. bugün Arap deyince bizim aklımıza şerif hüseyin, Türk deyince Arapların aklına cemal paşa geliyor.
  Arap milliyetçiliği “Osmanlı” karşıtlığı üzerine kuruldu. aslında bu garipsenecek bir şey değil, çünkü Osmanlı hakimiyeti altındaki bir milletin;istikalini kazandığı zaman, milliyetçilik kurgusunu önceki egemene karşı konumlandırması anlaşılabilir. Türkiyede ise kemalist milliyetçilik aynısını yapmıştı, yani kendini “Osmanlı antitezi” olarak konumlandırmıştı. ama bu milliyetçilik halk arasında tutmadı, çünkü biz batıya karşı mücadele vererek milli devletimizi kurmuştuk, ve Osmanlıda bir Türk devletiydi. bu yüzden Türkiye’deki ana akım milliyetçilik, baasçılıktan farklı bir karakter aldı. Türk baasçılığı ise ulusalcılık olarak devam ediyor. bizdeki milliyetçilik antikomunist ve İslam’a yakın iken, baasçılık “arap sosyalizmi” ni de içine alır ve İslama laisist olarak yaklaşır(ama işine gelince İslami sembolleri kullanır)
  ezcümle baasçılar ve kemalistler birbirine çok benzerler. en büyük benzerlikleri ise; Ortadoğuda batılı bir hegemonyanın kurulması için dizayn edilmelerindedir

 27. Yazan:Ahmet TACEMEN Tarih: Apr 18, 2011 | Reply

  Ergenekon mahpuslarına hürmetle ithaf edilir

  İHANET TÜRKE NEKADAR YAKIN

  Türk, karanlık güçlerin hükmünde, ihanete uğrayacağını, bilmektedir. İhanet, Türkün kösteğidir. İhanet, Türkün bileklerine kelepçedir:

  Kul Mustafam daim söyler özünden
  Gaziler de cenk eylemiş yolundan
  Koyuverin Türkü bilek demirinden
  Boyuna küffarı ururum demiş
  (Kayıkçı Kul Mustafa. 17. asır)

  Trablusgarp Harbi (1911-1912) vesilesiyle yaktığı bir destanda; Türk, ihaneti bildiğini, daha geniş bir şekilde, şöyle itiraf etmektedir:

  Trablusgarpın halin bilirim
  Nasıl verildiğin size söylerim
  Emir olsa verenleri ururum
  Ciğerim battı kaldı narın içinde

  İhaneti biliyor değil mi? Hem de nasıl biliyor! Yine de, şehit olacaklar, ihaneti bile bile ölüme gidiyor; gazi olacaklar, tekrar gazaya girmek, ya şehit, ya gazi olmak için, bile bile ölümden dönüyor. … “En Büyük Asker, Bizim Asker!”.
  Türkün düşmanı, hainler kâfi olsalar da, bunun için, Türkün devletine, bir defada son veremiyor. Düşman, hainlere Türk devletini bitirtmek için, evvelâ Türkü; diline, dinine, tarihine, ananelerine yabancılaştırtıyor; sonra Türkün vatanını, parça parça yağmalatıyor…

  Trablusgarpı görenler metheylesin
  Gördüğü şeyleri biraz söylesin
  Vatan gitti buna millet neylesin
  Aciz kaldı nice canlar içinde

  Kahreden de, halk şairinin “Vatan gitti, buna millet neylesin?”, demesi; devleti öylesine anmadan, geçmesi. …
  Eğer arkadaşını, can karındaşını; Libya çöllerinde, Trablusgarpda şehit veren gazi için, oraları vatansa; bağrından o şehitleri, gazileri veren millet için, oraları vatan değil midir?
  Trablusta, Kadim Türk Sahası aksisedaları, vatan için, son namelerde, belki son kez boğumlanıyor:

  Kırmızı Kaleyi elde ettiler
  Kızıl Kaleyi de topa tuttular
  Gürcü Camii şerifi harap ettiler
  Nice canlar kaldı harap içinde

  Bakınız “Kırmızı Kale “ ve “Kızıl Kale” tabirlerinde şu “kızıl” ve “kırmızı” sözlerinin kullanılışlarına! Bu sözlerin kullanılış zamanlarında en azından on asır ara var ve onların kadimlikleriyle ölçülürler o kalelerin eskilikleri.
  Yine de, bu asırlar yerin dibine batsınlar; Trablusta Kızıl Kaleye, Kırmızı Kaleye, sahip çıkamadıksa! Bir de onların, “Hangi kalemize sahip çıkabildik?” babında; Kars Kalesine, Edirne Kalesine çağrışımları yok mu? … :

  Yedi kat derlerdi Karsın kalası
  Sattılar Moskofa tez elden gitti

  Trablusgarp, İtalyana resmen, satıldı; aynen Şarki Rumelinin, bir buçuk milyon marka, Bulgara satıldığı gibi. Bedevi elbiseleri giydirilerek, Arap çöllerinden, Libyaya gönderilenler; hep, bu vatan parçasını daha pahalıya satmak için, ölüme gönderildiler:

  Bir buçuk milyona vatan verildi
  Kahrolsun asiler dünya içinde

  “Asiler”, yani vatan menfaatlerini, Kabala İttifakı menfaatleri için sattıran, satan; vatansızlar, devletsizler; millete, vatana, devlete ihanet eden hainler! …
  İhanetten sonra, Trablusta her yer, herkes perişan! “Cami, ibadet yeridir, düşman camii hedef almaz, diye, oraya sığınan çoluk çocuğun üzerine yıkılan “Gürcü Camii Şerifi”! …
  Bir bakınız, bizim can Gürcüler nerede, Trablusgarpdeki Gürcü Camii nerede?! Şimdi anladınız mı, neden hepimizin evvelâ Türk olduğumuzu; neden gazimizin, buralara “Vatan” dediğini; neden oraları için, ölmeğe hazır olduğunu? …
  Türkün elinden ne gelir, vatan için şehit olmaktan, gazi olmaktan başka? Sarıkamış, Yemen, Çanakkalede “Öl!” dediler de, ölmedik mi? Üç yüz, dört yüz, beş yüz bin tane öldük. Söylenenler bu kadar. Vatanın istikbali olan yüz elli bin ihtiyat subayımızı, devletimize bu günkü karanlığı yaşatmak için, Çanakkalede öldürtmediler mi… Biz “Öl!” dedikleri yerlerde, öldük de; hainler, Çanakkale Zaferinden üç gün sonra, vatanı, yabana peşkeş çekmediler mi?
  Türkün elinden ne gelir, emre itaat edip, şehit olmaktan, gazi olmaktan, başka?!

  Trablusgarpın halin bilirim
  Nasıl verildiğin size söylerim
  Emir olsa verenleri ururum
  Ciğerim battı kaldı narın içinde

  İşte bu kadar; “Emir olsa verenleri ururum!”. … Emir olmadan, Türk vuramaz; bilekleri kelepçe vuruludur. Aslında muharebede düşmanı vurmamak için, emir verilmez, emir alınmaz. Bu böyle bilinir. Ama bir aması var ki, yalnız şehitlerin, mübarek kemiklerini değil; sağ kalanların da, akçe kemiklerini, sızım sızım sızlatır:

  Çok söylersem dillerimi keserler
  Dâra çekip beni ipe asarlar
  Düşman gelir bütün bana bakarlar
  Dilin cürmü kaldı zindan içinde
  (Esen A.Ş., Anadolu Destanları. Ankara 1991)

  “Dilin cürmü kaldı zindan içinde!”. Burada Türkün faciası hat safhada; bütün o karmaşık teferruatlarıyla, gözlerimizin önünde! “Düşman gelir bütün bana bakarlar”! …
  Darağacına gitmek tamam da, darağacında can çekişirken yahut “mapus damında” ömür yıpratırken; hainlerin yığın yığın acır gibi bana bakıp; hapishanede çürümemden, darağacında sallanmamdan; zevk almaları yok mu?
  Tattırtmam holan hainlere bu zevki! Düşmanı, harpte de olsa, emir olmadan, bundan vurmuyorum. Yığın yığın hainlerin gözleri önünde can çekiştirmek için, yığın yığın hainlerin gözleri önünde hapishanede delirmek için, eğer kurban olunacaksa; vatana, millete kurban olmaya hazır Türk; hainlere neden kurban olsun ki?!
  Şimdi düşmanı, Türkün neden “urmadığını” anladınız mı? Paşaların, albayların; Ermeni komitalarını, PKK mekkârelerini kuşattıklarında; emir aldıklarında, sessiz, sedasız ablukayı neden kaldırdıklarını; birkaç ay sonra da, neden kahrolup öldüklerini, anladınız mı? …

  Hey hey
  Düşman geldi
  Tabur tabur dizildi
  Alnımıza kara yazı çizildi …
  ……………………………………..
  Dr. Ahmet TACEMEN. 17 Nisan 2011

 28. Yazan:sevim Tarih: Aug 19, 2011 | Reply

  http://www.taraf.com.tr/ayse-hur/makale-cemal-pasa-ve-arap-milliyetciligi.htm

 29. Yazan:kıpçaklar Tarih: Oct 14, 2012 | Reply

  Memluklardan bahsediliyor sanırım. Memluklar ya da Kölemenler devşirme değil Türktü ve Haçlıları o coğrafyadan, Yakın Doğu’dan çıkardılar. Yani yanlış bir tespit değil.

  Osmanlı’da medeniyet anlayışı bir zaman sonra gerçekten de Türklük üzerine kurulmuştur. Arapları rahatsız eden önemli noktalardan biri de budur.

  Haklısınız. Osmanlı’yı Türkleşmek batırmıştır.

 30. Yazan:kıpçaklar Tarih: Oct 14, 2012 | Reply

  OSMANLIYI TÜRKLÜK BATIRDIYSA KARDEŞ BANA BİRTANE TÜRK SADRAZAM GÖSTERSENİZE HEP DEVŞİRME SADRAZAMLAR VARDI TÜRKLER DAHA İMPAROTORLUN BAŞINDAN SONRA YÖNETİMLERDEN UZAKLAŞTIRILDI OSMANLI HANEDANI İCBİR ZAMAN TÜRK OLDUKLARINI SAVUNMADILAR ZATEN PADİŞAH EŞLERİNİN İC TÜRK SOYLU EŞLERİ YOKTUR OSMANLI ÜMMETÇİ YAPIYA GECTİKTEN 150 YILSONRA GÜCÜNÜ KAYBETMİŞTİR ARAPLAR İSYAN ETMİŞ VEYA İHANET ETMİŞLERMİ BENİM İCİN ÖNEMLİ DEGİL CÜNKÜ MİLLİYETÇİLİK RÜZGARININ ESTİGİ DÜNYADA ONLARDA KENDİ DEVLETLERİNİ KURMAK İSTEMİŞLERDİR İHANETİ KENDİ İCİNDEKİ İNSANLARIN YAPARSA İHANETTİR ARPLAR BAŞKA BİR MİLLET OLDUGUNU ANLADIGIMIZ AN SORUNLAR AŞILABİLİR İLLA İHANET TEN BASETMEK İSTİYORSANIZ SELÇUKLU DEVLETİ KUDÜSÜ KİMLER YÜZÜNDEN KAYBETTİGİNİ ARAŞTIRA BİLİRSİNİZ

 31. Yazan:Muhammad al-i Batul Tarih: Dec 24, 2012 | Reply

  Tarih bilimlerinde, ve genel olarak tum akademik bilimlerinde bilimsel kriterlerine uygun olan bir ortamin gelismesi, tum Kuzey Afrika, Orta Dogu ve hatta Orta Asya halklarinin tarihi, ictimai, ferhengi ve siyasi anlayislarini, eski savas ve milliyetcilik propagandalarinin masallarindan kurtarilarak, objektivlestirmektedir.

  Bu surec, musterek mintakamiza buyuk tagyirler getirmektedir.

  Tum Turk kardeslerimize sicak, samimi, sadikane selamlar olsun!

  Muhammad al-i Batul al Wakili, Cezayir.

 32. Yazan:HArun Tarih: Apr 6, 2015 | Reply

  Ben yurtdisinda yasayan bir turk’um.Benim anlamadigim neden her kavga yaptigimda yardimima araplar kosuyor.Turk oldugumu bile bile.Demekki cogu turkleri seviyor.Sadece araplardan guler yuz goruyorum.Gavurlarin bana irkci bakislarinida gorebiliyorum,araplarinda sevkatele,guler yuzle bana bakislarini hatta selam verislerinide gorebiliyorum.Yani herseyin farkindayim.Araplarin Turkleri sevmedigi cok mantiksiz.

 33. Yazan:boksor maykil Tarih: Jan 6, 2018 | Reply

  arkadaşın biri diyorki araplar bizi sevmiyorsa neden bizim her sıkıştığımızda araplar yardımımıza koşuyorlar mademki araplar bizi seviyor neden türkiye ermenistan olayında ermenistanın yanında yer alıyorlar neden kuzey kıbris türk cumhuriyetini tanımıyorlar neden arap liderler türkiyeyi ziyaret ettiklerinde anıt kabire gitmiyorlar araplar ne osmanlıyı nede türkiye cumhuriyetini sevdiler zaten hiç sevmezler çünkü onların dünyası varklı onlar hala orta çağda yaşıyorlar aydınlığı hiç sevmezler yoksa 8-10 milyonluk israin 450 milyonluk arap nüfüsüne meydan okurmu araplarda para desen kıyamet kadar ama o küçük bir ülke arapların memleketine giriyor bir baştan girip öbür baştan çıkıyor adamlar gıkını bile çıkaramıyor çünkü akılları hep belden aşağı çalışıyor arabistandaki ingiliz ajanı lawrenski ingilizlerle bir olup osmanlı askerlerinin yerlerini göstererek osmanlıya büyük zayıyatlar vermiştır arabistan devletinin bunu bilmemesi münkünmü aramistan kıralı lawrensinin oturduğu evi müze haline gatirerek üzerine büyük harflerle şunu yazıyor osmanlıya karşı büyük başarı sağlıyan kahraman lawrwnski bunu yazdıran kıral türkleri seviyormuş siz çocukmu kandırıyorsunuz
  araplara güvenen uyanık yatsın derim

 1. 3 Trackback(s)

 2. Nov 23, 2007: Blog de Jogos de PC! » Büyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı’ya İhanet Etti
 3. Nov 23, 2007: Dinheiro Internet - Blog de Dinheiro » Büyüklere Masallar I: Araplar Osmanlı’ya İhanet Etti
 4. Jan 12, 2010: En çok okunan ve tartışılan 50 yazı : Derin Düşünce

ÖNEMLİ

--------------------------------------------------------------------

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahipleri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşlere katıldığımız anlamına gelmez.

Hakaret içerse dahi bütün yorumlar birer fikir eseridir. Ama bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatın yine de.

Not: Sitenin ismini dert etmeyin, “derinlik” üzerine bayağı bir geyik yaptık, henüz söylenmemiş bir şey bulmanız oldukça zor :)

Editörle takışmayın, o da bir anne-babanın evlâdıdır, sabrının sınırı vardır. Siz haklı bile olsanız alttan alın, efendilik sizde kalsın.

Sitenin iç işleriyle ilgili yorum yapmayın, aklınıza takılan soruları iletişim kutusundan sorun, kol kırılsın, yen içinde kalsın.

Kendi nezaketinizi bize endekslemeyin, bizden daha nazik olarak bizi utandırın. Yanlış ve eksik şeylerden şikayet etmek yerine bilgi ve yeni bakış açısı sunarak tamamlayın, düzeltin, tevazu ile öğretin bize bildiklerinizi.

Bu kurallara başkasının uyup uymamasına aldırmayın, siz uyun. Bütün yorumları hızla onaylanan EN KIDEMLİ YORUMCULAR arasındaki nizamî yerinizi alın.

--------------------------------------------------------------------
 • Siz de fikrinizi belirtin